ఏ రోజు ఏ రంగు దుస్తులు వేసుకోవాలి ?

ఏ రోజు ఏ రంగు దుస్తులు వేసుకోవాలి ? BY హిందూ ధర్మచక్రం. ప్రతి రంగుకు ఓ గొప్పతనం ఉంది. రంగులు వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మనిషిని సంతోషంలో ముంచెత్తుతాయి. ఈ రంగులు మనసులోని...